Rođena u Beogradu. Završila je Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je magistrirala (2004) i doktorirala (2016). U 2019. godini izabrana je u naučno zvanje – naučni saradnik. U 2022. godini izabrana u zvanje vanredni profesor na Univerzitetu Metropolitan u Beogradu.

Zapaženo međunarodno iskustvo stekla je kao savetnik u oblasti ekonomike kreativnog sektora u raznim međunarodnim i bilateralnim organizacijama kao što su Uneskov institut za statistiku, Svetska banka, Savet Evrope, UNDP, British Council, ministarstva kulture Srbije, Crne Gore i Makedonije…  Stalni je sudski veštak u ekonomsko-finansijskoj oblasti (od 2006.), akreditovani je stručnjak za sprovođenje obuka u lokalnim samoupravama u oblasti upravljanja u kulturi i kreativnim industrijama i planskog sistema, a trenutno se specijalizuje u oblasti finansijske forenzike u kreativnom sektoru.

Profesionalnu karijeru započela je kao analitičar ekonomike medija u Ministarstvu kulture Republike Srbije. Potom je radila u Švajcarskom programu za kulturu Srbija i Crna Gora pri Ambasadi Švajcarske u Beogradu (2004-2007). U periodu 2006-2012. bila je zaposlena u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu kao predavač na osnovnim i specijalističkim studijama. Od 2012. do 2018. rukovodila je Grupom za kreativnu ekonomiju, a od 2018. godine na poziciji je direktora sektora za istraživanja i razvoj u Institutu za kreativno preduzetništvo i inovacije i nezavisni stručnjak za ekonomiku kreativnog sektora.

Nastavno delovanje u oblasti ekonomike kulture i kreativnog preduzetništva ostvaruje kroz angažovanje na Uneskovoj katedri za kulturnu politiku i menadžment u kulturi, Univerziteta umetnosti u Beogradu gde je od 2006. do 2021. godine izvodila nastavu na predmetu Marketing i ekonomika kulture. Od 2020. godine angažovana je na Fakultetu dramskih umetnosti, Univerziteta u Beogradu u izvođenju nastave na predmetu Kreativno preduzetništvo i razvoj inovativnih proizvoda na master studijama “Digitalna trasformacija kulture i medija”.

Učestvovаlа je u više od 40 domaćih i međunarodnih projekatа u domenu kreiranja metodologija i indikatora za praćenje razvoja kreativnog sektora i formulisanja mera u polju javnih politika, njihovom monitoringu i evaluaciji. Radila je kao konsultant Svetske banke na projektu merenja ekonomskog doprinosa kreativnih industrija 2014-2017, kao i ekonomske analize tržišta vizuelnih umetnosti u Srbiji (2018-2019). Bila je savetnik na razvoju metodologije za merenje ekonomskog doprinosa kreativnih industrija pri Uneskovom institutu za statistiku, Montreal i angažovana  na eksperimentalnoj primeni ove metodologije u Srbiji. Sa istom naučno-istraživačkom ustanovom sarađivala je i  na izradi metodologije za kreiranje indikatora Agende za održivi razvoj 2030. koji se odnose na prirodno i kulturno nasleđe i oceni njihove dostupnosti, relevantnosi i komparativnosti na globalnom nivou.

Objavila je više od 60 stručnih i naučnih radova, analiza javnih politika u kreativnoj ekonomiji i lokalnom razvoju, strategija, mera javnih politika. Autor 2 monografije o kreativnim industrijama, 2 Uneskove globalne studije o metodološkim aspektima merenja razvoja kreativnih sektora, 4 priručnika o planiranju javnih politika u kreativnim industrijama, kulturnom nasleđu, kreativnom preduzetništvu Roma.

Autor je i direktor inicijative “Kreativno preduzetništvo Srbija/Creative Entrepreneurship Serbia” koja izabrana kao jedna od pet finalista za dodelu UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize for the Creative Economy u 2021.

UNESCO Inclusive Policy LAB    // ACADEMIA edu. profile   //  Reasearh gate profile

hristinamikic@gmail.com         

  Biografija
Bibliografija radova
 Citiranost radova